kabuto goki crwn bara2 ina
dog mukade ice ki city gengoro
ts arijigoku tako otama ill
niwa semi uo hitu saru hagu
tume budou ka suzu kyata dfish
dfs tento coros tokage
fire